Referat af bestyrelsesmøde 3. juli 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 5. juni 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 8. maj 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 3. april 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 19. feb 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 15 jan. 2019

Referat fra bestyrelsesmøde 20.nov 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 9.okt 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 5.sep 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 1.aug 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 4.jul 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 13.jun 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 3.maj 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 1.mar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 18.jan 2018

Referat fra bestyrelsesmøde 14.nov 2017

Referat fra bestyrelsesmøde 5.okt. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestyrelsesmøde den 3. juli 2019 i Haveforeningen Djævlekløften.

 

1. Havevandring.
Vores haveforening ser generelt rigtig fin ud. Blomsterne blomstrer, græsset er grønt osv.
Få medlemmer vil dog få en skrivelse vedr. hæk og generel misligholdelse af haven.


2. Godkendelse af referat.
Referat fra den 5. juni 2019 er godkendt samt underskrevet.


3. Formanden informerer.
Der vil blive afholdt et stort kræmmermarked i samarbejde med Haveforeningerne
Finmarken og Svanesøen den 24. august 2019 kl. 10-15. Boderne vil være rundt om søen,
man sørger selv for et bord. Vi håber mange af vores medlemmer vil bakke op om
arrangementet.
Kolding Ugeavis vil komme på besøg, inden for nærmeste fremtid, og skriver lidt om det at
være kolonist, samt for at booste vores arrangement.
Der er undersøgt hvad det vil koste at få nogle spots omkring kræmmermarkedet i Radio
VIVA. Prisen er ca. 1100 kr. incl. moms for 40 spots op til kræmmermarkedet. Formanden
tager kontakt til de 2 andre haveforeninger, for at høre om de vil være med.
Formanden har fået den endelig godkendelse fra Kolding Kommune vedr. nyt byggeri i
have 28.
Vi gør opmærksom på, at ALT byggeri SKAL godkendes af Bestyrelsen samt Kolding
Kommune. Husk at søge, INDEN der bygges. Det vil være træls (på godt jysk), at man skal
pille det ned, man har bygget, fordi det ikke er godkendt ved Bestyrelsen eller Kommunen.
Der er ansøgt om en hjertestarter ved Tryg Fonden. Hvis ansøgningen går igennem, skal
hjertestarteren placeres centralt i forhold til de 3 haveforeningerne.
Vedtægterne ligger klar til underskrivelse ved Kolding Kommune. Når kommunen har
returneret dem, vil de blive udleveret til alle medlemmer.

4. Økonomi.
Økonomi frem til juli 2019 er gennemgået.
Der er modtaget 13714 kr. i ansøgte fondsmidler fra Jubilæumsfonden


5. Toiletbygning status.
Tømmerne går i gang med at bygge huset. Vores hus bliver ca. 20 kvm., 5x4 delt op i toilet -
udslagskumme samt depotrum.
Lars Jørgensen, have 20 og Brian Skøtt, have 56 er tovholdere på projektet.


6. Ejerskifte.
Vi skal have en fast procedure ved salg af haver.
Brandsikring af husene ved salg er EJERNES ansvar. Ifølge areallejekontrakten SKAL
huset/husene, der ligger for tæt på skel, brandsikres INDEN salg. Ønsker man at sælge sin
kolonihavehus, SKAL bestyrelsen/formanden kontaktes.

Det er ikke acceptabelt at aftale med køber, at de selv brandsikrer. Vi har et par uheldige
situationer i haveforeningen, hvor køber selv har tilbudt at brandsikre, og efterfølgende
ikke får det gjort. Disse medlemmer vil få en skrivelse fra bestyrelsen, om at få tingene
bragt i orden snarest. Sker dette ikke, resulterer det i en opsigelse.


7. Evt.
Husk tilmelding og betaling til Sommerfesten SENEST den 1. august 2019.
Tilmelding/betaling er bindende.
Vi har konstateret at der i vores Haveforening er en invasiv pileurt. Den er set i have 47, og
vi har mistanke om, at den også er at finde i andre haver i vores forening.
Man må meget gerne melde tilbage, hvis man opdager pileurten i haverne.
Til september vil bestyrelsen hjælpe med at bekæmpe den. Lige nu kan man kun sørge for
at holde den nede, ved nedklipning af den, så den ikke spreder sig.


8. Punkter til næste møde.
Hvem gør hvad – Underudvalg.
Infofoldere status.
Har man nogle spørgsmål, lidt brok eller bare ønsker at tale med bestyrelsen, er man
meget velkommen til at fange os inden vores bestyrelsesmøde, som er den første onsdag
i måneden. Næste gang er den 7. august kl. 17. Vi mødes ved have 56.

Sekretær Søs Skøtt.

Til toppen


Bestyrelsesmøde den 5. juni 2019 i Haveforeningen Djævlekløften.


Deltagere: Jens Nielsen, Anders Sollann, Lars Jørgensen, Hanne Lind, Søs Skøtt.
Suppleant: Eddie Dændler.
Afbud: Anette Søgaard.

1. Havevandring.
Generelt ser haverne pæne ud. Flere hække SKAL klippes gevaldigt ind. Ved næste bestyrelsesmøde den 3.
juli 2019, følger vi op på dette. Hækkene skal klippes ind til max 15 cm. fra hovedstammen ud til vejen.

2. Godkendelses af referat fra den 8. maj 2019.
Referatet er godkendt samt underskrevet.

3. Formanden informerer.
Bestyrelsen har modtaget et tilbud på styning af et træ i have 49. Formanden tager kontakt vedr. forsikring.
Siden sidste bestyrelsesmøde, er der solgt 3 haver.
Opgørelse sendes til den tidligere lejer af have 49.

4. Økonomi.
Økonomi frem til juni 2019 er gennemgået.

5. Egenrådighed i Haveforeningen.
Bestyrelsen har efter et demokratisk valg det fulde ledelsesansvar, derfor vil vi at forretningsgangen i
Haveforeningen skal ændres.
Fremadrettet skal bestyrelsen kontaktes, hvis man ønsker at forskønne fællesområderne, lave et projekt på
fællesområderne mv. Dette gøres ved at enten møde op til et bestyrelsesmøde, se det sidste referat med
dato og tidspunkt, eller ved at sende forslag, hvor projektet er beskrevet, pris eller en skitse.

6. Toiletbygning.
Nu er vi ved at være klar til at gå i gang. Der skal graves og støbes fundament mv., og der skal vi bruge nogle
frivillige, der ønsker at hjælpe. Man kan kontakte Lars Jørgensen have 20 eller Brian Skøtt have 56, hvis
man ønsker at hjælpe.

7. Nye vedtægter.
Vi har haft de nye vedtægter til gennemsyn ved Kolding Kommune. De er blevet justeret, og er nu ved at
være klar til underskrivelse af Kolding Kommune og bestyrelsen.
Når dette er sket, vil Haveforeningens medlemmer modtage disse pr. mail, eller pr. brev.
Evt.
Der vil blive arrangeret en sommerfest med helstegt pattegris. Den vil blive afholdt i Grøften.
Dette vil ske LØRDAG DEN 24 AUGUST 2019
Hold øje med infotavlerne for tilmelding mv.

Søs Skøtt, sekretær.

Næste bestyrelsesmøde den 3/7-2019 kl. 17.00. Vi starter ved Have nr. 56

Til toppen

 


Referat fra bestyrelsesmødet den 8. maj 2019.


Deltagere: Lars Jørgensen, Hanne Lind, Jens Nielsen, Anders Sollann, Søs Skøtt
Suppleanter: Anette Søgaard, Eddie Dændler.


1. Havevandring.
Så er sæsonen startet igen. Haverne ser pæne ud, der er et par haver, som kan se frem til en lille
skrivelse.
Vi kommer til at håndhæve at vores hække SKAL klippes ind til max 15 cm. Fra hovedstammen.
Dette pga. evt. brand- og ambulancekørsel, eller store maskiner, som vil rive hækkene op.


2. Godkendelse af referat fra den 3. april 2019.
Referatet er godkendt og underskrevet.


3. Formanden informerer.
Bestyrelsen har modtaget et brev fra et medlem, som spørger ind til sidste referat fra
bestyrelsesmødet i marts måned. Det drejer sig om, at Jens – fra bestyrelsen – er vores ”alt mulig
mand”. Medlemmet spørger, om det ikke skulle til afstemning på en generalforsamling, at han er
”vicevært”. Det kan meddeles, at det har været til afstemning på en tidligere generalforsamling
under en anden bestyrelse. Medlemmet ønsker endvidere brevet opsat på bestyrelsens infotavle.
Det kan det ikke, da sådanne henvendelser hører hjemme på medlemmernes infotavle, når det
ønskes offentliggjort. Bestyrelsen sætter gerne brevet op på en af medlemmernes infotavle efter
nærmere oplysning af hvilken tavle der ønskes. – Medlemmet har samtidig ønsket, at bestyrelsens
svar skulle offentlig gøres. Dette er hermed gjort.

Kolding Kommune har besluttet at betale vores regning til Landmåleren. Derfor har vi fået ca.
12000 kr. tilbage. Viser at det godt kan betale sig at være vedholde og fokuseret og ikke acceptere
et nej, og bruge de kanaler man har.
Haveforeningen har været heldig at få 5509 kr. af Nordea Fonden til hynder til bord-bænke sættene
i pergolaen. Susanne – have nr. 40 og Annette – have nr. 27 er i gang med at sy hynderne.
Formanden er ved at arrangere et fælles loppemarked lørdag den 24. august 2019 kl. 10-15,
sammen med Svanesøen og Finmarken. Dette vil foregå omkring Svanesøen, hvor man opstiller
medbragte borde. Nærmere info følger.
Have 49 er opsagt fra Haveforeningen, og er nu i bestyrelsens varetægt.

4. Økonomi.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået til og med april.

5. Toiletbygning, status.
Blue Kolding er nu færdig med at installere rørene til toiletbygningen.
Vi går nu i gang med at etablere toilethuset. Der vil i den nærmeste fremtid komme info ud
omkring byggeprojektet.
Formanden tager kontakt til Trefor vedr. spildevandsmåleren.

6. Planlægning af arbejdsdag.
Have 49 ryddes.
Hegn langs stien bag pergolaen + stolpe.
Pergolaen + bagsiden.
Have 47, hæk klippes evt. Pil + frugttræer.
Chr. 4 vej parkeringsplads.
Male bord-bænkesæt i pergolaen.
Male stolper ved infoskabet.
Veje afrettes + evt. vej bum.
Hyndeboks.


7. Infofolder.
Infofolderen er godt i gang.. Der vil både komme skrift og tegninger. Eksempler på hvordan og hvad
man skal være obs. på når man bygger nyt, eller bygger til.


8. Nye vedtægter.
Endelig godkendelse er på vej til Kolding Kommune.


9. Evt.
Fremadrettet vil de havemedlemmer, der har haft deres haver i 15 år og opefter modtage en flaske
vin i jubilæums gave til fælles arbejdsdag i maj.
Susanne Thomhav og Anette Søgaard, er godt i gang med at sy hynder til bord-bænke sættene i
pergolaen.
Eddie Dændler går videre med fondssøgning til forskønnelse af fællesområderne.
Skal vi arbejde videre med at få individuelle vandmålere på – medfører at vi automatisk vil
formindske vandforbruget.
Vi vil meget gerne hjælpe medlemmer, der har brug for en pause pga. sygdom med videre. Det
kræver blot en mail til bestyrelsen.

Sekretær Søs Skøtt

Til toppen


Referat af bestyrelsesmøde den 3. april 2019.

Deltagere: Jens Nielsen, Anders Sollann, Lars Jørgensen, Hanne Lind og Søs Skøtt.
Suppleanter: Anette Søgaard, Eddie Dændler.

1. Godkendelse af referatet fra den 19/2-2019.
Referatet er godkendt og underskrevet.


2. Konstituering:
Formand: Søs Skøtt
Næstformand: Lars Jørgensen
Kasserer: Hanne Lind
Sekretær: Søs Skøtt
Bestyrelsesmedlem: Jens Nielsen
Bestyrelsesmedlem: Anders Sollann
1. Suppleant: Anette Søgaard
2. Suppleant: Eddie Dændler.


3. Formanden informerer.
Vi har fået ny kontakt person på Kommunen, fremadrettet skal vi kontakte Kris Munk Moritsen.
Formanden har haft kontakt til Kris M. Moritsen vedr. mødet med Kolding Kommune og Blue
Kolding vedr. regningen til Landmåleren. Vi venter på en ny dato.
Formanden har haft spørgsmål til Kommunen, vedr. vindmøller, opsætningen af disse, Fredskoven,
om der er mulighed for at trimme de efterhånden store træer, og hvordan Kommunen takler
manglende brandforsikringer i deres Kolonihave forening. Vi er blevet enig om at der strammes
gevaldigt op på manglende betaling af brandforsikringen. Vi har Kommunens ord på, at vi tilfælde
af manglende brandforsikringer, kan opsige et medlem, da det er misligholdelse af lejekontrakten.
Fremad rettet SKAL en betalt brandforsikring vises senest ved fælles arbejdsdag i maj, eller sendes
til formanden Søs Skøtt; sjms@hotmail.dk.


4. Aktiviteter.
Flaghejsning som sædvanlig den 1. lørdag i april. Dvs. den 6. april kl. 10.00.
Søs bestiller rundstykker, smør samt ost.
Anette og Hanne sørger for kaffe.
Bettinna sørger for The.
Ole har flaget.
Jens sørger for sange.


5. Møder resten af året.
Bestyrelsesmøder bliver fremadrettet (maj-September) afholdt den første onsdag i måneden kl.
17.00. Som udgangspunkt afholdes de i pergolaen.


6. Økonomi.
Regnskabet blev fremlagt og gennemgået til og med marts 2019.


7. Toiletbygningen.
Formanden har haft kontakt til Kommunen samt Blue Kolding. Blue Kolding, skal i gang med at føre
en stikledning fra Materialegården og frem til toiletbygningen. Blue Kolding lovede, at de er i gang
med projektet inden 4-6 uger fra den 22/3-2019. Formanden holder øje med Materialegården, og
tager kontakt til Blue Kolding, hvis der uventet ikke ses aktivitet. Vi skal huske at holde de
ansvarlige op på hvad de lover.


8. Evt.
- Lars mangler nogle standard formularer, når vi er nødt til at henvende os til medlemmer,
f.eks. ved manglende betalinger af haveleje. Lars går i gang med at lave disse, så vi
efterfølgende vil rette os efter.
- Bestyrelsen mangler en ”dropboks”, hvor f.eks. indkaldelser til bestyrelsesmøder kommer
ind. Vi arbejder videre med dette.
- Vi kunne godt bruge nogle ”mapper” på hjemmesiden, hvor man f.eks. kan se hvad man
skal gøre, hvis man vil i gang med at bygge hus, trin for trin. Vi arbejder videre på dette.
- Fondsøgninger: Kan der være flere om opgaven?
- Vi skal som udgangspunkt have selvstændige vandmålere i år 2025, bestyrelsen overvejer
allerede hvordan det skal implanteres.
- Tomme haver er et fælles ansvar, og som udgangspunkt ejes de af bestyrelsen. Det er
forbudt, at hente materialer, træer, blomster mv, uden foregående aftale med bestyrelsen.
- Jens får titlen som vicevært, og sørger for udskiftning af haner, vedligehold af vores grønne
områder, klippe græs mv. Der ydes en betaling på 2x500 kr. årligt til dækning af benzin, slid
af maskiner mv.
- Hjemmesiden trænger til en opdatering, måske en ny udbydere? Anders kigger på
mulighederne.
- Der bliver lavet en lukket facebookgruppe til bestyrelsen, Anders sørger for dette.
- Skal der laves om på hvornår man får jubilæums tilkendegivelser? Der foreslås at man også
bliver fejret ved 10 – 15 års jubilæum. Hanne laver en liste, så man tydelig kan se hvor
mange år de enkelte haver, har været medlem af Haveforeningen Djævlekløften. I 2019
tager vi dem, der har 15 års jubilæum med. I år 2020 bliver man også fejret ved 10 års
jubilæum.
- Der er lidt tvivl om hvornår Haveforeningen Djævlekløften reelt er startet. Kristian Ørkild er
i gang med at finde noget historie bag Haveforeningen. Eddie prøver at finde det frem han
ligger inde med. Haveforeningens historie skal gerne med i den infofoldere, vi er i gang med
at lave.


Næste bestyrelsesmøde den 8. maj 2019 kl. 17.00, som udgangspunkt i pergolaen.


PBV
Søs Skøtt

Til toppen


Referat af bestyrelsesmøde i Djævlekløften d. 19/2 2019

 

Deltagere: Søs Skøtt, Jens Nielsen, Hanne Lind, Rikke Pedersen og
Hans Peder Thaysen
Suppleant: Anne Tackmann
Suppleant Mette Samuelsen var fraværende.

1. Godkendelse af referat fra d. 15/1 2019
Referat er godkendt og underskrevet

2. Formanden informerer
Formanden informerer om en telefonisk samtale, hun havde dagen forinden bestyrelsesmødet, hvor nogle medlemmer overfuser hende
verbalt. Det var bestemt ikke rart og for at undgå lignede telefonsamtaler, kan formanden eller bestyrelsen kontaktes på
djaevlekloften@gmail.com hvis medlemmerne er utilfredse eller ønsker at lave noget for haveforeningen. Lignede episoder skal
stoppes, da de er uværdige og grænseoverskridende, når det bliver så personligt.

3. Igangværende projekter.
A. Toiletbygning
Formanden har taget kontakt til kloakmesteren, for at høre hvornår han går i gang projektet. Kloakmesteren gør Haveforeningen
opmærksom på at der ikke forlægger nogen godkendelse/dokument fra Kolding Kommune på nuværende tidspunkt, hvilket formanden er
udenforstående over. Formanden tager igen kontakt til Kolding Kommune, nu med STORE bogstaver.

B. Kræmmer/loppemarked
Formanden har kontaktet Svanesøen og Finmarken. Der vil blive
holdt et møde, hvor de involverende partnere vil arrangere dette.

4. Økonomi
Årsregnskab er gennemgået og godkendt

 

Planlægning af generalforsamling:
1. Hele bestyrelsen møder tidligt for at gøre klar.

2. Efter generalforsamlingen/ekstra ordinær er der 2 stk. smørrebrød, kaffe/the, 1 sodavand eller 1 øl til hver
3. Forslag der ønsker tages op til generalforsamlingen, kan stadig sendes til Formanden, sjms@hotmail.dk, inden den 15. marts 2019.
4. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling iforlængelse af den ordinære generalforsamling, så
vedtægtsændringerne kan stemmes om.
5. Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendigt p.g.a.smørrebrød og senest den 19. marts 2019 til Hanne på lindhanne49@gmail.com
eller 20669046

 

5. Evt.
Rengøring af toiletbygning
A. Toiletbygningen skal gøres ren ca. 60 gange årligt, hvilket
svarer til at den gøres ren hver 3-5 dag i sæsonen. Vi er kommet
frem til 4 forskellige modeller der kan løse det problem:
1. Vi får rengøring udefra
2. Rengøringen går på skift imellem alle medlemmer.
3. Nogle få medlemmer får opgaven, og ”slipper” for fællesarbejdsdag
4. En enkelt, eller 2 medlemmer får opgaven og undgår kontingent
B. Vi har diskuteret kulturen i bestyrelsen

Referant  Hans Peder Thaysen

Til toppen


Referat fra bestyrelsesmøde i Djævlekløften d. 15.januar 2019


Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Hanne Lind, Jens Nielsen og Hans Peder Thaysen.
Suppleant: Mette Samuelsen


1. Godkendelse af referat fra d. 20.11.2018
Referatet er godkendt og underskrevet.


2. Formanden informerer
Vi har sagt velkommen til nye lejere i have nr.1. Lisbeth og
Poul Madsen.


3. Igangværende projekter
A. Toiletbygning
Søs, Mette og Hanne har været på Kommunen til møde vedr. regning på omkring 12.000 kr. Regningen stammer fra
landmåleren. Det har vist sig, at vi ikke havde behov for at udmatrikulerer jorden, da vi ligger i landzone. Vi er i gang
med at finde ud af, hvem der har ansvaret for bestilling af landmåleren. Kommunen, Blue Kolding eller Haveforeningen?
B. Vedtægtsændringer
Forslag til vedtægtsændringer er sendt til kommunen til godkendelse, før fremlæggelse på generalforsamlingen.
C. Kræmmer/loppemarked med Finmarken og Svanesøen.
Søs har taget kontakt til både Finmarken og Svanesøen omkring fælles loppemarked. De er positivt indstillet over for
initiativet. Amfiscenen vil blive kontaktet omkring brug af p-pladser. Søs havde brug for, at der var nogen, der kunne
varetage opgaven med at planlægge sammen med de andre Haveforeninger. Men ingen meldte sig til opgaven.
Søs går videre med projektet.


4. Økonomi
A. Årsregnskab 2018
Gennemgået og taget til efterretning.
Årsregnskabet udleveret d. 10.1.2019 til revidering og godkendelse ved de 2 revisorer.(Ole Hansen + Allan Samuelsen)
B. Budget
Gennemgået og godkendt

5. Generalforsamling
Der holdes ”Åben have” d. 9.-10. februar kl. 10-14 i have nr. 21 el. 56 (Hanne eller Søs), hvor der udleveres indkaldelse
m.m. til generalforsamling samt havelejen for 2019. I år er der mange bilag med indkaldelsen, så for at spare
porto har vi valgt at gøre det på denne måde. Samtidig kan vi få en snak med lejerne. Hanne undersøger om denne form for
udlevering er korrekt.(Det er den)


6. Evt.
Mette har gennemgået forslag til infohæfte. Infohæfte til alle Lejere begynder nu at tage form.


Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 19. Feb.2019 på Konsul Graus gade 11 kl. 18.30.

Referant  Hans Peder Thaysen

Til toppen


Referat af bestyrelsesmøde i Djævlekløften d. 20. nov. 2018


Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Jens Nielsen, Hanne
Lind, og Hans Peder Thaysen.
Suppleanter: Mette Samuelsen og Anne Tackmann.


1. Godkendelse af referat fra d. 9. okt. 2018
Referat er godkendt.


2. Formanden informerer
A. Vandet er blevet lukket. Måleren viste 03056,983 d.11.nov. 2018
B. Der er indkøbt vimpel, som vil være hejst hele vinteren.


3. Igangværende projekter
Toilet:
Regningen fra Landmåleren, 11687,50 kr. Er blevet betalt. Kloakmesteren, Blue Kolding og de folk, der skal lave gravearbejdet, er i gang med at tilrettelægge det videre forløb.


4. Økonomi
Regnskabet er fremlagt og godkendt.


5. Vedtægtsændringer
Vi er i gang med at udfærdige de vedtægter, der skal ændres, så de er klar til afstemning ved vores
generalforsamling i marts 2019.


6. Evt.
A. Vi undersøger mulighederne for at halvere et par haver, til studenter- og seniorhaver.
B. Vi overvejer om vi kan udleje en have til en skole eller en børnehave.
C. Vi overvejer at lave et stort loppemarked til sommer. De andre kolonihaveforeninger i vores område kontaktes om det har interesse
D. Forskellige arrangementer er i støbeskeen til næste år. Har du/I en ide, så kontakt bestyrelsen.
E. Det er KUN bestyrelsen, der åbner og lukker for vandet i Haveforeningen.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 9 marts 2019 kl. 11.00, da vi afholder den årlige generalforsamling på MIDTGAARDEN, Rød Sal.

Næste bestyrelsesmøde den 15/1-2019 kl. 18.30 Konsul Graus Gade 11.

PBV
Hans Peder Thaysen

Til toppen

 


Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Djævlekløften d. 9/10-2018


Deltagere: Søs Skøtt, Rikke Pedersen, Jens Nielsen, Hanne Lind, HP Thaysen og suppleant Anne Tackmann


1. Havevandring.
Nogle mangler at få klippet hæk. Hækken må max være 15 cm fra stammen, af hensyn til Brandvæsnet.


2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 5. sep.
Referat er godkendt.


3. Formanden informerer.
A. Brandforsikring
Der er kun omkring 20 medlemmer der har fremvist betalt brandforsikring. Alle der ikke har fremvist betalt brandforsikring, får en skrivelse.
B. Fælles arbejdsdag
Vi fik ryddet op bag pergolaen og i have 28. Have 28 tog længere tid end forventet, men flere blev og hjalp helt til kl.17.00. Rigtig stærkt!
C. Nye medlemmer
Vi har fået to nye lejere i have 24 og have 58.


4. Opfølgning af påmindelser
Ingen påmindelser


5. Igangværende projekter
A. Toiletbygning
Projektet er blevet forsinket p.g.a. kommunen. Søs kontakter kommunen for det videre forløb
Der er kommet ny kontaktperson i kommunen da Katja Krauthammer Hartvig er stoppet. Den nye
kontaktperson hedder Morten Rasmussen.
B. Bestyrelsesmail
Bestyrelsen kan kontaktes på djaevlekloften@gmail.com Snart vil det også være muligt at kontakte bestyrelsen via en kontaktform på hjemmesiden.


6. Økonomi
Regnskabet for september fremlagt og gennemgået. Godkendt


7. Ændringer af vedtægter
Bestyrelsen arbejder på vedtægtsændringer til generalforsamlingen. Forslag modtages gerne fra
haveforeningens medlemmer.


8. Evt.
Intet under eventuelt.


Næste Bestyrelsesmøde vil blive afholdt Konsul Graus Gade 11 d. 20. nov. kl 18.30
 

Pbv
HP Thaysen

Til toppen


Referat af bestyrelsesmøde i Haveforeningen Djævlekløften den 5/9-2018.


Deltagere: Hanne Lind, Rikke Pedersen og Søs Skøtt.
Fraværende: Jens Nielsen og Hans Peder Thaysen.

1. Havevandring.
Det var den sidste havevandring for 2018. Haverne i Haveforeningen Djævlekløften er overordnet rigtig pæne. Der har ikke været meget brug for at tage kontakt til lejerne i 2018. Dejligt at se, at alle bruger meget energi på at holde haverne flotte.


2. Godkendelse af referat fra den 1/8-2018.
Referatet godkendt.


3. Formanden informerer.
A. Vi har i Haveforeningen modtaget 5000 kr. til vores toiletprojekt af Jubilæumsfonden af 12.08.1973.
B. Vi har brugt sommeren til at finde vores pladser i en bestyrelse, og er nu klar til at udvide med suppleanter til møderne. Fremadrettet vil vores bestyrelsesmøder foregå i lokalerne Konsul Graus Gade 11, Kolding.
C. Vi påpeger at når et bestyrelsesmedlem underskriver et brev med PBV ( på bestyrelsens vegne ), eller sin titel, skal man være obs. på at det er en enig bestyrelse der står bag disse breve.
D. Ved mere alvorlige situationer, eks. en opsigelse, vil der fremadrettet være underskrift fra HELE
bestyrelsen.


4. Opfølgning på påmindelser.
Bestyrelsen har opsagt en have lejere siden sidst.


5. Igangværende projekter.
A. Toiletbygningen.
Landmåleren har haft nogle vanskeligheder vedr. nogle gamle matrikelnumre. Han forventer at gå i gang med målingen snarest.
Der er søgt godkendelse af op føring at vores nye toilethus, og den er forhånds godkendt fra By- og
Udviklingsforvaltningen.
B. Bestyrelsesmail.
Vi har haft nogle udfordringer med at få en ny bestyrelsesmail op at køre. Vi har prøvet forskellige
muligheder, og prøver nu en alm. gmail. Den nye mail som vi fremadrettet kan kontaktes på er:
Djaevlekloften@gmail.com.


6. Økonomi.
Regnskab for august måned blev fremlagt og gennemgået. Betalingerne til toiletprojektet begynder at komme ind på kontoen.

7. Svar på mails.
Da vi sidder i en bestyrelse, og det er vigtigt, at vi alle ved hvad der foregår, vil formanden have at man som et minimum skriver et ok, eller hvilket som helst tegn, til de ting, der bliver sendt ud.
Man har som bestyrelsesmedlem pligt til, dagligt, at kontrollere om der er mails, der skal godkendes.


8. Evt.
A. Vi vil i bestyrelsen gerne afskaffe ordet ”godkendelse”, da vi ser ordet meget negativt. Måske det fremover skal hedde ”info møde”, hvor vi informerer om hvad det vil sige at have en kolonihave. Hvad vi forventer af en ny kolonist, osv.
Vi skal have lavet en skabelon for, hvad det er vi skal huske ved det første ”informations møde” med en ny lejere.

B. Rikke vil gerne alle blive informeret om nye (mulige) havelejer/kolonister og at vi alle vil/kan få mulighed for at deltage ved et infomøde (det gamle godkendelse) så det ikke er de samme der “godkender” hver gang... og evt. at der kan blive “godkendelse” de dage vi har bestyrelsesmøder.
C. Rikke har et ønske om et skab ved ”pergolaen”, hvor vi ved hvert arrangement kan tage et gruppebillede, skrive anledning, måned og årstal.
Der skal undersøges hvem, der har ansvar for vores store træer.

Næste bestyrelsesmøde afholdes Konsul Graus Gade 11, den 9/10-2018 kl. 18.30.

PBV
Søs Skøtt

Til toppen


Referat af bestyrelsesmøde d. 1/8 2018.

Deltagere: Jens Nielsen, Hanne Lind, Søs Skøtt, Rikke Pedersen og HP Thaysen.


1. Havevandring.
Generelt ser det fint ud, når man går rundt i djævlekløften, men nogle få lejere vil modtage en mail om misligholdelse af lejekontrakten.

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde d. 4/7-2018
Referatet blev godkendt.

3. Formanden informerer.
A. Vi har fået indhentet årsregnskabet fra 2016. Det var det sidste regnskab der manglede for at bestyrelsen kan få tegnet en forsikring.

B. Søs har taget kontakt til From Grafisk AS vedr. vores logo flag. Deligger ikke inde med den fil, hvorpå flaget i sin tid er lavet fra. Den er fra 2012, så måske ikke så underligt, at den ikke er gemt?
Derfor vil omkostningerne være meget høje. Vi har i bestyrelsen talt om, at vi måske skal have lavet et nyt logo, så vores logoer er ens på flag, hjemmeside og brev design.


4. Opfølgning på påmindelser.
Have 49 er godkendt.
Have 28 frist overskredet.
Have 35 Der er fremskridt.


5. Igangværende projekter.
A. Toiletbygning.
B. Vi afventer svar fra kommunen ang. matrikel størrelse.
C. Generalforsamling.

D. Bestyrelsen foreslår Svend Åge som dirigent.
E. Opgavefordeling:
Jens og HP - alt til bespisning - gasgrill
Hanne - øl+vand, bordopstilling samt byttepenge
Søs - gennemføre generalforsamlingen (isspand)
F. Bestyrelses Mail.
G. Mail er blevet oprettet. Der kan nu skrives til bestyrelsen
på email: info@djævlekløften.dk

6. Økonomi.
Regnskab for juli måned fremlagt og gennemgået. Godkendt
Forslag til regning og opdelt betalingsordning til
kloakering/toiletbygning fremlagt. Godkendt.

7.Evt.
Bord/bænkesæt skal samles,så er der nogen, der kan hjælpe?? Boltene til sættet er hos Jens have nr. 11.
Bestyrelsen skal have en kopi af alle brandforsikringer inden d. 1/10.

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 5 september.

Pbv.
HP Thaysen
sekretær

Tilbage til toppen


Referat af bestyrelsesmøde d. 4/7-2018

Deltagere: Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Hanne Lind, Hans Peder Thaysen, Søs Skøtt

1. Havevandring.
Det er en fryd for øjet, at se de mange fine haver i Djævlekløften. Men desværre kan flere have lejere kan se frem til en lille mail omkring misveligeholdelse af lejekontrakten.


2. Godkendelse af referat fra den 13/6-18.
Referatet godkendt.


3. Formanden informerer.
Vi venter stadig på pengene til vores bord-bænkesæt fra Bydelspuljen. (Da vi ikke havde en
NemKonto, er pengene sendt retur til Kolding Kommune. NemKontoen er blevet aktiveret i
banken.)
Vi har i bestyrelsen modtaget et brev fra en have lejere i foreningen. Vi har set os nødsaget til at
tage kontakt til juristen i Kolding Kommune for at kunne svare pågældende.
Vores tegning af Djævlekløftens Flag, er fundet og bestillingen er på trapperne.
”Tilføjelse til sidste referat. Det var firmaet som i sin tid havde trygt flaget vi intet har hørt fra, og
ikke Ole have nr. 25.”


4. Opfølgning på påmindelser.
Vi har siden sidste havevandring uddelt 5 bøder for vanding på forkerte tidspunkter i forhold til
lejernes husnumre. Husk at være obs. på dato og klokkeslæt, da det jo koster 100 kr. i bøde.
5 have lejere har fået en ”lille” mail ang. mangler i deres haver. Nogle pga. manglende hus nr.,
andre pga. misveligeholdelse af haverne. 2 har vendt tilbage, og lovet at få skik på haverne, resten
har ikke svaret. Fremadrettet vil vi i bestyrelsen sende påtaler til de uheldige lejere, enten pr mail,
eller pr brev. Disse lejeres have nr. vil herefter blive ført til referatet, samt årsagen til påtalen.


5. Igangværende projekter.

Toiletbygningen.
Vi afventer landmåleren inden vi kan komme videre.


Generalforsamling.
Indkaldelsen til den ekstra ordinær generalforsamling sendes ud snarest.
Hanne sender ud pr. mail.
Søs sender ud til dem, der ønsker brev.
Søs henter øl+vand.
HP indkøber pølser mv.
Jens sørger for kul til grillen.
Hanne sørger for opdækning.
Rikke holder ferie.

C. Bestyrelsesmail.
Vi i bestyrelsen vil fremadrettet have en mail, hvor alle bestyrelsesmedlemmerne forpligter sig
til at se om der er ny post. HP tager kontakt til EDB LEE


6. Økonomi.
Der blev fremlagt et overskueligt månedsregnskab, hvor bevægelserne af kontoerne står måned for
måned.


7. Evt.
Vi ønsker i bestyrelsen en forsikring. Men vi mangler regnskabet fra 2016. Esad er blevet kontaktet
flere gange af Søs, men svarer ikke på hendes henvendelse. Søs prøver endnu engang at få fat i
Esad!! For at få sent et tilbud på forsikringerne kræver det at forsikringsselskabet har regnskaberne
fra 2015 – 2016 – 2017.
Hus numrene skal være min 8 cm høje, en info til dem, der mangler.
Containeren vil være åben fredag kl. 10-16, lørdag 12-16 og søndag vil der være muligt at hente
nøglen i en af bestyrelsesmedlemmernes haver.
Infofolderen: Rikke havde enkelte rettelser, men ellers er projektet ikke kommet videre.
Rikke efterlyser et Sønderjysk Kaffebord arrangement, med en fast weekend om året.
Det står alle frit for at arrangere fælles arrangementer. Har man brug for at få en seddel i
infoskabet, kontakt da Søs på mail; sjms@hotmail.dk, så sørger hun for at printe ud, og få det i
skabet.
Vi er i bestyrelsen ved at være i mål mht. Nets. Dog mangler Søs dog stadig at kunne logge på E-
Boks. Der arbejdes stadig på at løse dette.

Pbv.
Søs Skøtt

Næste bestyrelsesmøde onsdag den 1/8-2018, hos enten Rikke eller HP.

Tilbage til toppen


Referat fra bestyrelsesmøde d. 13/6 2018

Deltagere: Søs Skøtt, Hanne Lind, Jens Nielsen, Rikke Pedersen og Hans Peder Thaysen.


1.Havevandring
Der bliver sendt mail til de haver, der skal være opmærksomme på eks. ukrudt, oprydning osv. Fremadrettet vil bestyrelsen udsende dissideret påtaler. Man skal være obs. På, at fremadrettet vil der blive ført til referat, hvem der har fået en påmindelse, og hvad påmindelsen er givet for.


2.Formanden informerer
A. Til vores fælles arbejdsdag den 26/5-2018, var vi 45 haver repræsenteret. 52 mennesker havde valgt at møde op, og deltage i de arbejdsopgaver bestyrelsen havde fundet i Haveforeningen. Alle opgaver blev fuldført, dog manglede der noget affald, der skulle på forbrændingen. Vores efterfølgende havemøde ang. toiletbygningen, blev godt modtaget. Bestyrelsen ser frem til
næste arbejdsdag den sidste lørdag i september.                                                                             
B. Vi deltager med 3 bestyrelsesmedlemmer til Netværksmøde, der afholdes på Kommunen. Netværksmøde, er et møde, hvor alle Haveforeninger i Kolding Kommune mødes.                                                                                                                      

C.Vores overdækket terrasse på parkeringspladsen er blevet godkendt af teknisk Forvaltning. Vi kan nu gå i gang med at bygge sidder på.
D. Vi har fået bevilget 3500,- fra Bydelspuljen til bord/bænkesæt.                                                      E. Der er blevet uddelt to bøder for vanding.
F. Vi har fået ansøgning fra have nr. 20 om nyt byggeri. Bestyrelsen har godkendt byggeriet.

3.Godkendelse af referat
Referatet fra den 3/5-2018 er godkendt.


4.Opfølgning af påmindelser
Ingen opfølgning, da vi endnu ikke har uddelt påmindelser.


5.Igangværende projekter
A. Toiletbygning:
Landmåleren er bestilt, han har modtaget tegninger mv. Vi venter på at han kontakter os.
B. Der afholdes ekstraordinær generalforsamling d. 11/8 kl. 11, ved vores overdækket terrasse. Indkaldelsen kommer hurtigst mulig, men reserverer allerede datoen!!!!
C. Lejeren fra have nr. 40 er fraflyttet Haveforeningen. Huset vil blive vurderet og gjort klar til salg.
D. Der er ikke kommet nogen henvendelser i forbindelse med sommerfest. Bestyrelsen opfordrer folk til at tage noget initiativ til flere sociale arrangementer.

6.Økonomi
Regnskabet blev gennemgået.

7.Evt
A. Vi efterlyser Djævlekløftens flag. Ole have nr. 25 fik opgaven, men vi har intet hørt. Rie have nr. 16 kontaktes, af Rikke, for skitse (da hun er designeren af flaget).
B. Vi overvejer at få et nyt logo på hjemmesiden. Har man en ide i stedet for ”Huset”, så kom til bestyrelsen.
C. Facebookgruppen ”Djævlekløften” vil fremover blive en lukket gruppe, kun for folk med have i Haveforeningen.
D. Referater efterlyses fra gamle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder.

PBV. HP.
Vi ønsker vores lejere en rigtig god sommer.

Næste bestyrelsesmøde den 4/7-2018

Tilbage til toppen


Referat fra bestyrelsesmøde den 03/05 2018


Deltagere: Søs Skøtt, Hanne Lind, Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Hans Peder Thaysen.
Suppleanter: Mette Samuelsen, Anne Tackmann


1.Havevandring
Den nye bestyrelse vil i første omgang prøve med dialog og kommunikation mellem lejeren og bestyrelsen, hvor man finder en løsning på problemet. Bliver aftalen ikke overholdt, vil det næste
være en påmindelse, enten pr e-mail eller pr brev, og den føres til synlig referat.
Denne ændring tror vi på, vil fremme et godt samarbejde, en pæn og respektabel haveforening samt respekt for bestyrelsens arbejde. Vær opmærksom på at der er mange mælkebøtter, skvalderkål og andet i både hæk og have. Det vil, fremover, blive påmindet, hvis ikke dialog har virket.


2.Formand informerer
Formanden er blevet kontaktet af Kolding Kommune vedr. oprydning af Fredskoven. Dette betyder at den enkelte kolonihave ejer, SKAL rydde skoven for affald/haveaffald.
Samtidig er formanden blevet kontaktet af renovationsafdelingen, at der IKKE må holde biler på Chr. 4 vej hver onsdag mellem kl. 07.00-17.00, da renovationsbilen ikke kan komme forbi på den
smalle vej, for at komme til de nederste boliger på Chr. d 4`vej. Vi henviser til p-plads ved pergola.
Netværksmøde for haveforeninger torsdag d.14/6 fra kl. 16 - 18. 3 fra bestyrelsen deltager.


3.Igangværende projekter
A.Toiletbygning
I forlængelse af arbejdsdagen, vil der blive afholdt et infomøde.
B. Have 40
Lejer er indgivet til fogedretten. Vi venter stadig på svar.

C. Infofoldere
Der kommer et lille oplæg på arbejdsdagen. Vi regner med at der er
nogen som vil hjælpe til.

D. Brandforsikringer
Bestyrelsen skal have en kopi af alle lejers brandforsikring
senest d. 01/10 2018. Brandforsikring er lovpligtig og hvis man
ikke er brandforsikret kan man blive opsagt. Kan sendes på e-
mail: djaevle.for@gmail.com

E. Hjemmesiden
Der vil komme tilføjelser til hjemmesiden.
! Husk at tjekke hjemmeside med jævne mellemrum!

F. Opdateret medlemsliste
Medlemslisten er opdateret. HUSK at melde flytning.

G. Jubilæum
Hvert år ved første arbejdsdag fejres jubilarer.
Man har jubilæum når man:
Har du haft have i 20 år
Har du haft have i 25 år
Har du haft have i 30 år
Har du haft have i 40 år
Har du haft have i 50 år

H. Arbejdsdag
Have 47: Slå græs, klippes hæk o.s.v
Pergolaen: Renses tag, dårlige møbler skal på losseplads. vi beholder grill, teltkasse og gode stole.
Stien bagerst: Ukrudt fjernes, hegn males og stien ordnes
Christian d. 4 vej: Rabatten skal trimmes. Infotavle skal flyttes fra pergola til djævlekløften vej 1
Hyggedelen: Bage kage, brygge kaffe. Dække bord.
Djævlekløftens historie: Djævlekløftens historie, måske er der et par stykker, der har lyst til at kontakte evt. lokal historisk arkiv og finde ud af, hvor navnet stammer fra. Hvornår er
Haveforeningen startet, er der nogen nulevende man kan spørge osv.
Vej 1 og vej 2: Huller skal fyldes. Skærver skal skaffes.

I. N


Copyright: www.djævlekløften.dk. Alle rettigheder forbeholdes.