Ekstraordinær generalforsamling d. 11-08-2018

Ekstraordinær generalforsamling d. 07-04-2018

Ordinær generalforsamling d. 18-03-2018

Ekstraordinær generalforsamling d. 23-09-2017

Ordinær generalforsamling d. 18-03-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Referat af ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Djævlekløften d. 11-08-2018

Der var 34 stemmeberettigede til stede og i alt 40 personer


Dagsorden
1. Valg af dirigent
Søs bød velkommen og bestyrelsen foreslog Svend Åge som dirigent. Dette blev vedtaget.


2. Formanden informerede omkring projekt kloakering/toiletbygning og kassereren informerede omkring egenbetaling.
Der bliver en egenbetaling på 1800 kr. pr. have. Den indbetales senest d. 1. oktober 2018.

Alternativt kan man dele beløbet op i 3 indbetalinger a 600 kr. d. 1.9.2018 – 1.10.2018 – 1.11.2018.
Denne betalingsform aftales med kasserer Hanne Lind - have nr. 21 – lindhanne49@gmail.com


Bliver egenbetalingen væsentlig mindre, vil medlemmerne få resten retur.


3. Endelig godkendelse af projekt kloakering/toiletbygning
Afstemning blev enstemmigt vedtaget

Referent Hans Peder.

Tilbage til toppen

 


 

 

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Djævlekløften d. 07-04-2018.

Der var 18 stemmeberettigede til stede.

Dagsorden.
1: Valg af dirigent
Johannes bød velkommen og præsenterede Svend Aage Schiermer som ordstyrer.
Sv.Aa. overtog mødet og konstaterede, at den var rettidigt indkaldt og derfor kunne gennemføres.
Mette - have 10 valgtes til referent.
Sv.Aa. fremlagde dagsordenen med lidt overvejelser om, hvorvidt det var hensigtsmæssigt at
behandle så mange indkomne forslag og gjorde forsamlingen opmærksom på, at i henhold til vore
vedtægter kunne beslutninger vedr. ændringer i vedtægterne kun ske med tilstedeværelse af min.
50% af medlemmerne.
Der efterlystes tiltag, der kunne få flere til at deltage fremover, så det var muligt at træffe
beslutninger. Bl.a. at indkomne forslag blev sendt ud med indkaldelsen, så folk kunne se, hvad der
skulle drøftes.

2: Beretning
Der var ingen beretning

3: Regnskab
Hanne havde som revisor overtaget færdiggørelsen af regnskabet.
Der var spørgsmål og kommentarer om opsparing, og om ordet honorar er det rigtige at bruge.
Efter en god debat blev regnskabet enstemmigt godkendt.

4: Indkomne forslag
Søs – have 56
Foreslår følgende ændringer til vedtægterne:
§6 – suppleanterne vælges skiftevis
§7 – hver have har 2 stemmer (uanset om man er en eller to)
§10 – Formand og kasserer vælges skiftevis til afgang hhv. i lige og ulige år.
Alle tre forslag skal genoptages ved en generalforsamling med ”vedtægtsændringer” på
dagsordenen.
Andre forslag fra Søs:

Al kommunikation fra bestyrelse til medlemmerne foregår via mail, så vi sparer tid og porto.
Forsamlingen synes det er et godt forslag, men der skal være mulighed for at fravælge det og
stadig få informationer mm., med posten.
Forslaget blev vedtaget, så man aktivt skal til vælge at få brevpost med 17 stemmer.
Vi mangler en vimpel/stander i vores flagstang.

Ole – have 25. Vi valgte for nogle år siden en vimpel, som Rie havde tegnet – kan vi ikke bare få
trykt den op igen? Efter lidt debat om kvalitet og holdbarhed af sådan et flag besluttede
generalforsamlingen at genoplive Ries vimpel.
Krav om brandforsikring skrives ind i vedtægterne, så vi har mulighed for håndhæve reglerne ved
forsømmelse. Kræver vedtægtsændring.

Brian – have 56
Alle indkomne forslag sendes ud sammen med indkaldelsen, så man har mulighed for at forberede
sig, og skal indsendes 3 uger før mødet. Det kunne også gøre, at flere ville kunne se et formål med
at deltage. Kræver vedtægtsændring
Kunne vi indføre, at vi afslutter generalforsamlingen med et stykke mad, så vi kan afrunde mødet i
en positiv stemning? Enstemmigt vedtaget
Kunne vi investere i nogle nye møbler til pergolaen, så det blev mere attraktivt at bruge området?

Allan - have 10 har på eget initiativ søgt Bydelspuljen om midler til 4 bord-bænkesæt og nogle
plantekasser. Fristen udløb d. 03-04, så det kunne ikke vente til en ny bestyrelse blev valgt. Det
blev godt modtaget, og vi afventer svar omkring 1. juli.
Esad: Fremviste en liste med forskellige ting, der tidligere er blevet vedtaget,, med forslag om at
den blev offentliggjort på hjemmesiden og opdateret med de nye beslutninger. Vedtaget.
Hanne - have 21. Bøden for udeblivelse fra begge arbejdsdage er for høj og bør reduceres igen til
f.eks. 150 kr. i stedet for 300.
Efter en livlig debat og spørgsmål og mange forskellige meninger blev forslaget sat under
afstemning. Afstemningsresultatet blev 9 for og 9 imod. Forslaget blev derfor ikke vedtaget og
bøden for udeblivelse fra begge arbejdsdage fastholdes på 300 kr.
”Under ovennævnte punkt om bødestørrelse blev der rejst spørgsmål om depositum størrelse”.
Forklaring: Depositummet er 400 kr. til foreningen og 1100 til den forrige ejer.
Bogføringsmæssigt er depositummet 1500 kr. + 250 kr. i kontingent.
Der blev stillet forslag om en synlig bødeliste på hjemmesiden og i ”kassen”, så alle kunne forholde
sig til, hvad man ikke må, og hvad det koster at overtræde reglerne. Så bliver det ens for alle.
Honorar til bestyrelsen skal være med tilbagevirkende kraft, så man skal have siddet i bestyrelsen
et år, før det kommer til udbetaling. Kræver vedtægtsændring.

Allan – have 10
Regnskab og budget udsendes med indkaldelse til generalforsamling. Kræver vedtægtsændring.
Oplæsning og godkendelse af referat ved afslutningen af generalforsamlingen. Sv.Aa. svarer: Det
kræver en meget dygtig referent, men kan være en god ide for at sikre sig, at vi undgår farvede og
ufuldkomne referater. Kræver vedtægtsændring.
Vi bør håndhæve forbuddet med brug af sprøjtegift i haverne.
Ifølge lejeaftalen med Kolding Kommune er det faktisk forbudt!
Vi appellerer til, at den enkelte selv overholder reglerne!
Haveforeningen kan tydeliggøre forbuddet af sprøjtemidler ved at indskrive forbuddet i
vedtægterne

5: Kontingent
Der er store investeringer foran os, vejen, vandrørene og toiletbygningen, så vi skal overveje en
kontingentstigning.
Efter en god debat om ovennævnte emner og økonomien, især prisen på den nye toiletbygning,
blev der vedtaget en Kontingentforhøjelse på kr. 150 med 17 stemmer.

6: Valg af formand
Søs – have 56 valgt for 2 år uden modkandidat

7: Valg af kasserer
Hanne – have 21 valgt for 1 år uden modkandidat

8: Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jens – have 9 valgt for 2 år. Rikke – have 13 og Hans Peder – have 73 begge valgt for 1 år.

9: Valg af to bestyrelses suppleanter
Mette – have 10 valgt for 2 år og Anne – have 48 valgt for 1 år.

10: Valg af to revisorer
Allan – have 10 og Ole – have 25, begge valgt for 1 år.

11: Valg af 1 revisor suppleant
Brian – have 56, valgt for 1. år

12: Valg af vurderingsudvalg
Jesper – have 26, Henrik – have 67 og Lars – have 20, alle valgt for 1 år.

13:Evt.
Jens – have 9, spurgte hvem der har åbnet for vandet?
Ole - have 25, svarede, at det har Villy og Henrik, og der er aflæst måler.
Lars – have 20, mente, at på arbejdsdagen kan en trailer med skærver og 3-4 mand hurtigt gøre
noget ved vejen.
Rie: Stor tak til Svend Aage for god ordstyring.

Tilbage til toppen


 

Ekstraordinær generalforsamling i Haveforeningen Djævlekløften Lørdag den 7. april 2018 kl. 13.00 i Kirkesalen, Brændkjærkirken.

1. Valg af dirigent.
2. Beretning,
3. Det reviderede regnskab forelægges.
4. Indkommende forslag.
Forslag der var formanden i hænde rettidig inden den ordinære
generalforsamling, vil blive behandlet på mødet. Dvs. der IKKE kan
komme nye forslag til den ekstraordinære generalforsamling.
5. Fastsættelse af kontingent mv. for det kommende år.
6. Valg af formand. Formanden vælges for 2 år.
7. Valg af kasserer. Kassereren vælges for 1 år.
8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
9. Valg af 2 bestyrelses suppleanter.
10. Valg af 2 revisorer.
11. Valg af 1 revisor suppleant.
12. Valg af vurderingsudvalg.
13. Evt.

Tilbage til toppen


 

Haveforeningen Djævlekløften.

Referat fra ordinær generalforsamling  den 18/3-2018.

Formanden byder velkommen. 

Valg af dirigent.

Dagsorden
1. Bestyrelsen peger på Svend Aage Schiermer som dirigent.
Svend Aage Schiermer bliver valgt. Dirigenten fastslår at generalforsamlingen er lovlig
indkaldt iflg. Vedtægterne. Han gennemgår dagsorden.

2. Søs Skøtt, have nr. 56, beder dirigenten om ordet.
Søs informerer generalforsamlingen, at hun ser sig nødsaget til at trække sig som
næstformand, da tingene i bestyrelsen/haveforeningen IKKE foregår rigtigt. Der er IKKE
blevet informeret ud til bank osv. at der i marts 2017, var kommet en ny bestyrelse. Det er
meget problematisk, at det er den tidligere bestyrelse, der står som myndighed for
Haveforeningen Djævlekløften.

3. Formandens beretning.
Formandens har ingen beretning men henviser til hjemmesiden og at man læser
referaterne fra de foregående bestyrelsesmøder.
Generalforsamlingen beder formanden/bestyrelsen at gå af.


4. Der bliver spurgt til regnskabet inden generalforsamlingen lukkes. Der foreligger INTET
revideret regnskab for Haveforeningen Djævlekløften 2017.
Revisor må være behjælpelig med udførelse af regnskabet for 2017 til den ekstra ordinære
generalforsamling.
Den afgåede bestyrelse får til opgave at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling
lørdag den 7/4-2018 kl. 13.00 i Kirkesalen, Brændkjærkirken.
Invitationen bliver sendt ud i uge 12.

På den afgående bestyrelses vegne
Referent Søs Skøtt, have nr. 56

Tilbage til toppen


 

Generalforsamling i Haveforeningen Djævlekløften søndag den 18/3-2018 kl. 13.00 i Kirkesalen, Brændkjærkirken.

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Godkendelse af regnskab 2017.
4. Indkommende forslag.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være
formanden i hænde skriftligt, senest 1 uge før generalforsamlingen.
Forslag, der indkommer senere, og forslag, der måtte indkomme på
selve generalforsamlingen, kan IKKE sættes under afstemning.
5. Fastsættelse af kontingent 2019.
6. Valg af kasserer, Esad Dzajic er på valg, ønsker ikke genvalg.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer,
Rikke Pedersen, er på valg, og ønsker genvalg.
Jens Nielsen, er på valg, og ønsker genvalg.
8. Valg af 1 suppleant.
9. Valg af 2 revisorer.
10. Valg af revisorer suppleant.
11. Valg af vurdering udvalg.
12. Evt.

Pbv
Søs Skøtt

Tilbage til toppen


 

Haveforeningen Djævlekløften.

Referat af ekstra ordinær generalforsamling den 23/9-2017.

 

1. Formanden byder velkommen.


2. Dirigenten, Svend Aage Schiermer overtager ordet, og gør opmærksom på fejl ved
    indkaldelsen.

    Der skal vælges;
    1. 1 bestyrelsesmedlem,
    2. 2 suppleanter til bestyrelsen samt
    3. 1 revisorsuppleant.
    Punktet: Formandens beretning samt indkommende forslag udgår.
    Den nye dagsorden bliver vedtaget.
    Stemmetællere blev Rie Jessen og Brian Skøtt.
    Referent Søs Skøtt.


3. Valg af bestyrelsesmedlem.
    Forslag; Henrik Viuff og Rikke Pedersen.
    Henrik Viuff får 4 stemmer, og Rikke Pedersen 11 stemmer.
    Dermed er Rikke Pedersen valgt til bestyrelsen frem til næste generalforsamling i foråret
    2018.


4. Valg af bestyrelses suppleant.
    Forslag Henrik Viuff og Peter Rosendahl.
    Begge bliver valgt, Henrik Viuff frem til foråret 2018, og Peter Rosendahl frem til foråret
    2019,


5. Valg af 1. revisorsuppleant.
    Ole Hansen er valgt frem til foråret 2018.

    Referent Søs Skøtt, Have nr. 56

Tilbage til toppen


 

Haveforeningen Djævlekløften

Referat afraordinær generalforsamlingen d. 18. - 3. - 2017

 

Antal deltager 25 stemmeberettigede 19 personer.

Henrik have 67 byder velkommen, siger han fratræder som formand, og overlader ordet til Næstformanden Johannes have 11.

Johannes, foreslår valg af dirigent. Valgt Preben Samsøe have 32.

Stemmetæller Brian have 56 og Preben have 24.

Johannes fortæller at vi alle sammen har fået, nye lejekontrakter i år. Vi har udlejet 7 haver. Vi har haft 2 opsigelser, hvor den ene endte i retten, som vi tabte i første omgang, derefter en ny opsigelse, opsagte valgte at modtage opsigelsen på haven. Der blev spurgt ind til opsigelsesgrundlaget, dette blev forklaret. Vi har samarbejdet med kloakgruppen. Bestyrelsen har deltager i det årlige møde på Kommunen sammen med de andre haveforeninger i Kolding. Lone have 31 og Jytte have 13 arbejder med at søge fonde.

Havestandarten er blevet lidt bedre, men forventer den bliver endnu højere.

Problemer i indkaldelsen til generalforsamlingen, diskuteres, vælger at fortsætte. Sætter de manglende emner på som punkt 14 og 15.

Regnskab, Esad fremlagde regnskab på overhead, vedtaget, 5 imod.

Forslag.

Holger have 23 at vi offentliggør vand specificeret månedsforbrug.

Esad have 60 fælles arbejdsdag skal være for et fællesskab, derfor foreslår en bøde på 300 kr. for ikke at deltage i stedet for 30 kr. Man kan deltage på et plan evt. med kaffe, eller gode råd, som helbredet tillader. Der vil blive lavet 2 dage at vælge imellem, man kan også vælge en hverdag, såfremt det er bedre. Vedtaget 3 imod. Starter i 2018.

Hanne have 21 foreslog, at vi bruger de resurser der er ude i foreningen uden vederlag. Lave en velkomstpakke til nye. Hjemmeside bedre opdateret.

Få enklere regelsæt eller mere samlet.

Annie have 20 en lukket Facebook gruppe for Djævlekløften.

Kloakgruppen Mette, Hanne. Brian og Ole(fraværende) forelagde deres oplæg til toilet.

Kloakering er meget besværlig, kan faktisk ikke lade sig gøre. Derfor foreslår de et toilet og udslagsted med tank, på ca. 5000 l. Skønnet pris

60.000 kr.  Model to Fælleshus, med indretning af toilet, og køkken, depot rum. Det er dyrt , da vi skal have oprettet et matrikel nr.

Lone og Jytte søger fonde. Vi har søgt lokaldelspuljen om et beløb til området. Når vi har mere nyt, vender vi tilbage, med orientering.

På valg:

Formand Johannes have 11 er valgt

Et bestyrelsesmedlem Lone have 31

Suppleant Søs Skøtt have 56

Revisor Holger have 23, Hanne have 21.

Revisorsuppleant Anne Tackmann

Vurderings udvalg: Henrik, Mette, Jesper.

Kontingent stiger med 100,00 kr. Til 200,00 kr. pr. år.  Grundet stigende omkostninger.

Vand stiger med 100,00 kr. til 275,00 kr. pr. år.

Det var megen diskussion, urolig og negativ, generalforsamling.

 Venlig hilsen bestyrelsen.

Tilbage til toppen


Copyright: www.djævlekløften.dk. Alle rettigheder forbeholdes.