-  Havemøder  -  Bestyrelsen  -  Salg  -  Regler  -  Kalender  -  kloak  -  Generalforsamling  - 

 

Så er der åbnet for vandet.

 


 

HUSK flaghejsning. Det er søndag d. 1. april kl.10.00.

Haveforeningen gir en runstykke samt en enkelt.

 


 

Åbning for vandet udsættes p.g.a frost.

 


 

Referat fra bestyrelsesmødet den 1/3-2018.

Deltagere: Jens Nielsen, Johannes Pedersen, Pikke Pedersen og Søs Skøtt
Fraværende uden afbud: Esad Dzajic

1. Godkendelse af referat.
Referat fra den 18/1-2018 godkendt.


2. Nyt fra formanden.
Haveforeningen har modtaget en ny arealkontrakt fra Kolding Kommune, da vi i
Haveforeningen har fået Have nr. 47 nedlagt pga. høj vandstand i haven. Kontrakten er
underskrevet, og vil blive afleveret.
Johannes har kontaktet Alm. Brand vedr. en kollektiv brandforsikring. Dette er meget
vigtigt, og har stor prioritet, da det er lovpligtigt at have denne forsikring. Bestyrelsen
afventer priser, og fremadrettet vil de haver, der IKKE har en forsikring, vil blive pålagt at
være med i den kollektive brandforsikring. De lejere, der HAR tegnet en privat
brandforsikring, vil have mulighed for at koble sig på den kollektive brandforsikring
fremover. Der kunne jo være en besparelse på dette.


3. Opfølgning af havevandring.
Ingen påmindelser, da havesæsonen ikke er startet endnu.


4. Toiletbygning.
Der er nu kommet i gang med forarbejdet mht. toiletbygningen. Kloarkgruppen, har haft
håndværkere ude for at give et tilbud på gravearbejdet i forbindelse med tilslutningerne.
Have nr. 47, er lidt ude af spil pga. den høje vandstand, der er i haven. Det vil være
problematisk at grave en tank ned i det bløde jord, da vi ikke kan sikre os at tanken vil blive
i jorden pga. den høje vandstand.
Bestyrelsen anbefaler at toiletbygningen kommer til at være nede på
parkeringspladsen/vendepladsen, i forlængelse af den eksisterende pavillon. Søs tager
kontakt til Kolding Kommunen om pavillonen er lovlig, og om der er mulighed for at sætte
brædder på, så den lukkes lidt af.
Kloarkgruppen efterlyser en primus motor for etablering af huset, samt at alle hjælper til,
når vi kommer til fasen af selve opførelsen af projektet.
Mht. hvad det kommer til at koste for den enkelte have lejere, kommer senere, når de
egentlige udgifter ligger klar.

Vedtægtsændringer.

Der vil til generalforsamlingen være flere forslag mht. rettelser og tilføjelser af vores
vedtægter.
Flere punkter er sendt til formanden.
Misvedligeholdelse af lejekontrakt.
Vi har i haveforeningen en lejere, der har misvedligeholdt sin lejekontrakt over flere år, bla.
manglede betaling af havelejen. Bestyrelsen har flere gange haft kontakt til kommunen,
men de kan ikke hjælpe haveforeningen. Derfor har en enig bestyrelse vedtaget, at vi er
nødt til at tage kontakt til fogedretten, for at få hjælp.
Der vil blive udarbejdet en skrivelse, som Kolding Kommune kan læse igennem, og
godkende, inden den bliver sendt videre til rette instans.


5. Økonomi.
Punktet udgår, da kassereren ikke dukkede op til vores bestyrelsesmøde.
Der foreligger IKKE et revideret regnskab for 2017, da kassereren ikke har afleveret et
færdigt regnskab. om det når at blive færdigt til generalforsamlingen er uvist.


6. Generalforsamlingen 2018.
Bestyrelsen møder kl. 12.00., og ordner de sidste ting.
Johannes sørger for en opdateret list vedr. betaling af haveleje 2018, da det kun er
betalende lejere, der kan deltage til generalforsamlingen.


7. Evt.
Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på fejl i arbejdsdagen i maj. Ifølge
vedtægterne/reglerne for Haveforeningen Djævlekløften står der at arbejdsdagene er
planlagt til den sidst weekend i maj, samt sidste weekend i september.
Så arbejdsdagen i maj 2018 bliver den 26/5-2018 kl. 10 – 12. Dette bliver selvfølgelig rettet
på hjemmesiden.
Jens laver en opdateret liste, på dem der endnu IKKE har en lovpligtig brandforsikring, og
bestyrelsen følger derefter op på problemet.
Fremadrettet skal der IKKE stå navne på girokortene fra banken. Det er selvfølgelig
beklageligt at en tidligere kassere, bestilte 300 girokort i hans navn. Selv om bestyrelsen
prøvede at skæmme navnet med en labels, er det ikke godt nok.


8. Punkter til næste møde.
Pga. generalforsamling, og skift af bestyrelsen, er der ingen punkter.

9. Havevandring.
Ingen havevandring da sæsonen ikke er startet.

 


 

Referat fra Bestyrelsesmøde den 18/1-2018 kl. 18.30.

Deltagere: Jens Nielsen, Johannes Pedersen, Rikke Pedersen og Søs Skøtt.
Fraværende uden afbud Esad Dzajic.

1. Godkendelse af referat fra den 14/11-2017.
Referatet godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
Ingen påmindelser, da havesæsonen ikke er startet i år.

3. Igangværende projekter.
A/. Toiletbygningen.
Mette, Brian samt Søs, har været til møde på Kolding Kommune den 18/12-2017, hvor Katja
Krauthammer, samt Timm Jæger fra Kommunen deltog. Vi drøftede igen mulighederne for at
komme på det offentlige kloaknet. Men venter stadig på svar fra Blue Kolding. Vi håber der
foreligger et svar inden generalforsamlingen til marts. Kloarkgruppen kan IKKE komme videre
med deres projekt, før svar fra Kolding Kommune samt Blue Kolding foreligger.
B/. Vedtægts ændringer.
Vi skal have rettet paragraf 6 + 10. Da disse 2 paragraffer modsiger hinanden. Der vil fremover
kun være 1 suppleant til bestyrelsen på valg hvert år.
Paragraf 10 skal revideres, der skal stå hvilke år formanden og hvilket år kassereren er på valg.
Eks. Formanden er på valg i lige år, og kassereren de ulige år.
Vedtægts ændringerne vil blive sent til forslag til generalforsamlingen i marts.

4. Økonomi.
Esad Dzajic var fraværende, så punktet udgik.

Johannes har modtaget en regning fra Kolding Kommune, og han tager kontakt til Esad så den
betales straks.
Regnskabet skal afleveres til revision 1/2-2018 – 20/2-2018.
Vores girokort med leje for 2018 sendes ud i uge 5, hvor senest betaling skal ske SENEST den
2/3-2018.

5. Generalforsamlingen.
To datoer er i spil, enten den 11/3-2018 eller den 18/3-2018. Jens tager kontakt til Kirkesalen i
Brændkjærkirken, og vender tilbage.
Søs sørger for wienerbrød.
Indkaldelsen bliver sendt ud snarest, når vi kender datoen for Kirkesalen.
Indtil nu har det ikke været muligt at få ægtefællens navn på vores lejekontrakter, men en enig
bestyrelse har åbnet op for den mulighed.

6. Punkter til næste møde.
Klargøring til Generalforsamlingen.

7. Evt.
Johannes Pedersen tager kontakt til Alm. Brand med henblik på en Kollektiv Brandforsikring.
Der er stadig mange have lejere, der mangler denne forsikring. Der kan hurtigt ske noget ved
en evt. brand, så denne forsikring er et must, og samtidig lovpligtig. Vi håber at vi kan have et
tilbud snarest, og beløbet vil blive lagt på havelejen for de berørte lejere.
En forespørgsels fra en lejere i Djævlekløften: Hvorvidt man må lave en parkeringsplads i sin
have?
Det må man gerne, men bestyrelsen anbefaler lige at man kontakter et medlem, og fortæller
hvad, og hvordan man har tænkt at lave parkeringspladsen.
Bestyrelsen vil gerne at man får opdateret mail adresserne fra alle lejerne i Djævlekløften.
Der er rigtig mange have lejere, der IKKE har en mail adresse på deres kontrakter. Der vil blive
en  mulighed for at opdatere listen ved generalforsamlingen i marts.
Næste møde den 1/3-2018 kl. 18.30 hos Jens Nielsen, Baldersvej 98.

Pbv. Sekretær Søs Skøtt, have nr. 56

 


 

Tak til alle for endnu en dejlig sæson i Djævlekløften. Hele bestyrelsen vil gerne ønske jer alle en glædelig jul, og et godt nytår.

 


 

Dagsorden til Bestyrelsesmøde den 14 november kl. 18.30.
Vi mødes hos Jens, Baldersvej 98, 6000 Kolding

Deltagere: Jens Nielsen, Rikke Pedersen, Esad Dzajic, Søs Skøtt.
Afbud fra Johannes Pedersen.

1. Godkendelse af referat.
Referat fra 5 oktober godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
Ingen påmindelser, da havesæsonen er slut for i år.

3. Igangværende projekter.
A)Toiletbygning, status.
Venter på svar fra Blue Kolding ang. mulighed for at blive koblet på det offentlige net, eller om vi
er nødt til at nedgrave en septiktank.
Der arbejdes ud fra 2 modeller, et i have nr. 47, og et ved vores pavillon.
Der arbejdes også på forskellige muligheder ang. byggeriet. Skal vi selv hjælpe med at bygge
toiletskuret, og derved sparre nogle penge. Eller skal vi have nogle tømrer, til at bygge det hele for
os?
B) Vedtægts ændringer.
Vores vedtægter skal revideres, da flere punkter modsiger hinanden. Haveforeningen får hjælp af
Svend Aage Schiermer, han var dirigent ved vores ekstra ordinær generalforsamling i september.

4. Økonomi.
A)Splittelse af opsparingspengene.
Skal der fremover være 3 kontoer tilknyttet Haveforeningen. En til opsparing, 1 til depositum,
samt 1 til den daglige drift??
Der arbejdes videre på splittelse af pågældende kontoer.

Der skal inden længe gøres klar til at sende kontingent for 2018 ud, samt regnskabet for 2017 skal
færdiggøres.

5. Evt.
Vi har fået en henvendelse fra Finnmarken, vedr. en af Haveforeningens lejer.
Vi har i bestyrelsen taget henvendelsen til efterretning, og tager kontakt til den pågældende lejer.
Vi har modtaget en skrivelse fra Kolding Kommune vedr. IKKE REGISTRERET
skorstene/brændeovne. Kolding Kommune sender snarest en skrivelse ud til de af foreningens
medlemmer, der har en skorsten/brændeovn, for at lovliggøre disse. Søs tager kontakt til Katja
Krauthammer Hartvig, med navnene på de lejer, der har en skorsten på deres hus.
Ydermere tager Søs kontakt til Katja Krauthammer Hartvig ang. have 40.

6. Punkter til næste møde.
Generalforsamlingen

7. Havevandring.
Ingen havevandring, da sæsonen er slut for i år.

8. Evt.
Jens Nelsen har den 13/11-17 lukket for vandet, og samtidig aflæst måleren.
Måleren er aflæst med følgende 021912m3.
Ny årsplan for 2018 er blevet lavet.
Vandet åbnes den 25/3-2018
Flaghejsning og åbning for sæson 2018 den 1/4-2018 kl. 10.00, foreningen er været til en
rundstykke samt en enkelt.
Fælles arbejdsdag den 12/5-2018 kl. 10-12
Fælles arbejdsdag den 29/9-2018 kl. 10-12
Lukning for vandet den 28/10-2018.
Håber at der i løbet af 2018 vil komme flere arrangementer til. Damefrokosten og kaffebordet var
jo en succes, så flere af disse er velkommen.

Har man nogle ideer, så skriv bare til Søs Skøtt, sjms@hotmail.dk, så får jeg det sat på kalenderen.
Der mangler stadig nogle, der vil være med til at lave en informations foldere, har du/I lyst til at
være med til at lave den, send mig en sms på sjms@hotmail.dk, så vi kan komme i gang.

Næste møde afholdes uge 2 eller 3 2018, hos Søs Skøtt Konsul Graus Gade 29.

P.B.V. Søs Skøtt

 


 

Der vil være lukket for vandet fra d. 13/11

 


 

Havemøde i Djævlekløften den 5. oktober 2017.

Deltagere: Johannes Pedersen, Jens Nielsen, Rikke Pedersen og Søs Skøtt.
Fraværende Esad Dzajic.

1. Godkendelse af referat.
    Referatet fra generalforsamlingen er godkendt.

2. Opfølgning på påmindelser.
    Der var ingen påmindelser ved sidste have møde, så intet at følge op på.

3. Igangværende projekter.
    ”Kloakgruppen” går videre med vores toiletbygningen. De har frie hænder til at indhente tilbud,
    oversigter, skal det være septiktank eller off. kloak tilslutning osv. Bestyrelsen aftalte, at når der
    foreligger noget konkret, inviteres medlemmer af gruppen til havemøde, hvor materialet
    gennemgås.
    Der skal gøres opmærksom på, at hverken bestyrelsen eller ”kloakgruppen” har mandat til at sætte
    noget i gang. Det er kun generalforsamlingen, der kan tage den beslutning.


    Hans, have nr. 73 overtager fra dags dato, opgaven i at opdatere vores hjemmeside. Sekretæren ,
    Søs, sørger for at sende det videre, der skal lægges ud på Djævlekløften.dk.

4. Økonomi.
    Kassereren var fraværende.

5. Punkter til næste møde.
    Bestyrelsen skal i gang med at redigere foreningens vedtægter. Det er det vi bruger vinterperioden
    i år på.
    Alt for mange haveejere mangler en lovpligtig brandforsikring. Bestyrelsen vil arbejde på om en evt.
    fælles brandforsikring er muligt.
    Bestyrelsen ønsker. at det er muligt. at komme i konkakt med alle haveejere pr. mail, dette skal dog
    tages op til generalforsamlingen.

6. Evt.
    Vi skal i gang med at lave en Infofolder vedr. Djævlekløftens daglige gang. Hvis nogen har lyst til at
    arbejde med dette, vil I være mere end velkommen. Henvendelse kan ske til Søs Skøtt pr mail,
    sjms@hotmail.dk.

7. Næste møde.
    Næste møde afholdes hos Jens enten torsdag i uge 44, eller torsdag i uge 45. Johannes vender
    tilbage mht. arbejdstider.


På bestyrelsens vegne
Søs Skøtt, sekretær.

 


 

9/7-2017

Lige det sidste nye fra bestyrelsen:

Referatet fra havemøde d. 5/7-2017 følger senere grundet ferie og fravær i bestyrelsen.

Men skal da lige orienterer om at der ingen påmindelser var i denne omgang smiley

Vi er bevidste om at hjemmesiden desværre ikke er opdateret, det bliver der taget hånd om snarest muligt.

 

Velkommen til haveforeningen til Mikkel Thomhav og familie i have 1.


Copyright: www.djævlekløften.dk. Alle rettigheder forbeholdes.